“Консервинвест” ООД ( (наричано по-долу „Дружеството“) е ангажирано със защитата на личните данни на потребителите. В настоящата информация се описва обработването на личните данни, които събираме от потребителите (събирателно наричани по-долу „субекти на данни“). Субектите на данни на възраст под 14 години (наричани по-долу „малолетни лица“) не могат да използват нашите услуги и молим малолетни лица да не предоставят лични данни на Дружеството.

Настоящата Информация за защита на данните следва да се прочете заедно с общите ни Условия за ползване.

Можем по всяко време да променяме съдържанието на Информацията за защита на данните чрез актуализиране на настоящата публикация и, когато е необходимо, ще поискаме Вашето съгласие. Легендата „последна актуализация“ в началото на настоящия документ показва кога е изготвена най-новата версия на Информацията за защита на данните.

Уебсайтът се администрира от Консервинвест ООД (адрес на управление: България, с. Православен, общ. Първомай; БУЛСТАТ 115238834; наричано по-долу: „ние“, „нас“ или „Дружеството“) чрез дигитална агенция „Пикселс ООД“ (разработки, поддръжка, хостинг).

КОЙ ЩЕ БЪДЕ АДМИНИСТРАТОРЪТ НА ДАННИ? Администраторът на данни е:

 Пикселс ООД (адрес на управление: България, гр. Шумен, ул. „Любен каравелов“ 17 , тел. 0894525263, email: agency@pixels.bg;

Обработваме лични данни, за да Ви предоставяме заявените услуги. Тези цели включват:

(i) Осъществяване на Ваши заявки, изпратени до адресите за контакт, посочени в уебсайта (понататък наричан „Уебсайт”), предоставяне на отговори на Ваши запитвания и заявки;

(ii) Директен маркетинг (ако предварително се съгласите да получавате такъв вид съобщения). (заедно наричани по-долу “Услуги”).

Личните данни, събирани от Субектите на данни, се обработват от нашите служители, имат поверителен статут и се използват от нас за законосъобразни и подходящи цели, свързани с предоставяне на Услугите ни, включително: (а) идентифициране на Субектите на данни, които използват Услугите ни; (б) оценка и усъвършенстване на Услугите ни, включително за уеб анализи и статистически цели; (в) защита от и предотвратяване на измами, злоупотреби и осигуряване на сигурността на комуникациите на нашия Уебсайт; Освен това в някои случаи можем да обработваме личните Ви данни за цели, които сме Ви съобщили предварително, при условие че тези цели са пряко свързани и съвместими с целите, посочени в настоящата Информация за личните данни.

 

НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ СЕ ОБРАБОТВАТ ДАННИТЕ?

Освен когато е посочено друго в настоящата Информация за защита на данните, обработването на Вашите лични данни е доброволно и се прави с Вашето доброволно предоставено съгласие. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършено с Вашето съгласие, преди да го оттеглите. Непредоставянето на исканите лични данни може да доведе до невъзможност от наша страна да Ви предоставим Услугите. Също така обработването на Вашите данни може да е необходимо за изпълнението на заявена от Вас услуга, както и за реализиране на нашите законните интереси, например когато използваме същите за оценка и усъвършенстване на Услугите ни, включително за уеб анализи и статистически цели и защита от и предотвратяване на измами, злоупотреби и осигуряване на сигурността на комуникациите на нашия Уебсайт. По отношение на съобщенията за нежелани реакции обработката на предоставените от Вас данни се осъществява в съответствие с приложимите Европейски и национални нормативни изисквания за оценка и докладване на качеството, ефикасността и безопасността на лекарствените продукти.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ СЪБИРАТ?

В хода на нашите дейности и за посочените по-горе цели ние обработваме (събираме) следните лични данни от Субектите на данни:

 Обща информация за ползването: информация, от която виждаме как използвате Услугите ни, когато сте в нашия Уебсайт, включително търсене и предпочитания, архив на Вашите търсения и навигацията Ви в нашия уебсайт, също така информация с данни за Вашата страна и данни за Вашето населено място. Чрез тази информация оценяваме и подобряваме Услугите, които предлагаме, и набелязваме възможности за повишаване на качеството им.

КАКВИ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ?

Нашият Уебсайт може да използва бисквитки, за да Ви различава от други потребители на Уебсайта. Това ни помага да улесним разглеждането на Уебсайта и да го усъвършенстваме. Бисквитката е малък файл от четири букви и цифри, който съхраняваме на браузъра Ви или на твърдия диск на компютъра Ви, ако Вие сте съгласни. Бисквитките съдържат информация, която се прехвърля на твърдия диск на Вашия компютър. Възможно е да използваме следните бисквитки:

Бисквитки за анализ/ефективност. Позволяват ни да разпознаем и броим посетителите и да виждаме как се движат из Уебсайта, докато го ползват. Това ни помага да подобряваме работата на Уебсайта, например като правим всичко необходимо потребителите лесно да намерят това, което търсят.

Бисквитки за функционалност. Чрез тези бисквитки Уебсайтът Ви разпознава при следващо посещение. Това ни позволява да персонализираме съдържанието, да Ви поздравим с Вашето име и да запомним предпочитанията Ви (например избора Ви на език или регион).

Прицелни бисквитки. Тези бисквитки записват посещението Ви на нашия Уебсайт, кои страници сте посетили и кои връзки сте последвали. Ще използваме тази информация, за да съобразим нашия Уебсайт и рекламите, които се появяват в него, с Вашите интереси. За тази цел може също така да споделяме тази информация с трети лица.

В списъка по-долу ще намерите повече информация за различните бисквитки, които използваме, и за какви цели ги използваме:

Бисквтика – Източник – Цел – Срок на валидност

gtag.js – Google Analytics – За различаване на потребителите.- 2 години

Можете да блокирате бисквитките, като активирате настройката на браузъра си, която Ви позволява да откажете настройките на всички или на някои бисквитки. Ако обаче използвате настройките на браузъра си, за да блокирате всички бисквитки (включително на задължителните), може да нямате достъп до Уебсайта или части от него. Повече информация относно бисквитките и как се изключват можете да намерите на адрес www.allaboutcookies.org

КЪДЕ СЕ СЪХРАНЯВА ИНФОРМАЦИЯТА И КОЙ ЩЕ Я ВИЖДА?

До личните Ви данни ще имат достъп само тези упълномощени лица и корпоративни отдели, за които е абсолютно необходимо да разполагат с данните, за да могат да извършват дейността си, както и външни доставчици на услуги във връзка с обработване на данни, като например техническа поддръжка на интернет страницата ни, вътрешните информационни система и/или оперативна поддръжка на дейността ни. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмен договор или друг документ, съгласно които получателите да осигурят адекватно ниво на защита.

Няма да разкриваме Вашите лични данни на трети страни, на външни институции и организации, освен ако се съгласите с прехвърлянето на данните или ако прехвърлянето им се изисква или е разрешено от закона.

КОЛКО ДЪЛГО СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ? Съхраняваме личните данни не по-дълго от необходимото за изпълнение на целите, за които тези лични данни са били обработени (събрани), освен ако приложимото законодателство изрично изисква личните данни да се обработват за по-дълъг период. Ще изтрием и заличим личните данни, и ако (i) оттеглите съгласието си, което е основание за обработване на данните, и вече не е налице друго законово основание за обработването им; (ii) ако възразявате срещу обработването на данните и няма надделяващо законно основание за това, или ако възразявате срещу обработване на данните с цел директен маркетинг; (iii) личните данни са обработени незаконосъобразно; (iv) личните данни трябва да се изтрият с цел спазване на законово задължение, с което е обвързано Дружеството. Изтриването не се прилага дотолкова, доколкото обработването е необходимо за спазване на законово задължение, което изисква Дружеството на обработва данни, или за изпълнение на задача от обществено значение, или в изпълнение на официално пълномощие, предоставено на Дружеството (ако има такова); за архивни цели от обществено значение, за цели на научни или исторически изследвания или статистически цели; или за установяване, повдигане или защита на съдебни искове на Дружеството.

ПРЕХВЪРЛЯТ ЛИ СЕ ДАННИ В ДРУГИ СТРАНИ?

Ние не прехвърляме Вашите лични данни в страни или територии извън Европейската икономическа зона, освен ако тази страна или територия гарантира достатъчно високо ниво на защита или ако Вие изрично се съгласите данните Ви да бъдат прехвърляни в други страни.

КАК ОСИГУРЯВАМЕ ПЪЛНОТАТА НА ДАННИТЕ?

Ще бъдат предприети всички практични и основателни действия за осигуряване точността на личните данни, които съхраняваме. Молим Ви да актуализирате личните данни, които ни предоставяте, и да ни уведомявате за всички промени в тях.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА И СРЕДСТВА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА?

Имате право да знаете какви Ваши лични данни се обработват. Ще отговорим на всяко искане за достъп до лични данни възможно най-скоро, но не по-късно от 25 (двадесет и пет) дни след подаването му. Можем да поискаме да предоставите допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността Ви. Също така имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, ако обработването или прехвърлянето им е необходимо единствено за изпълнение на договорно задължение, необходимо за защита на наш интерес, на интерес на получател на данни или на трето лице (освен ако обработването на данни и задължително), както и ако е разрешено от закона. Ние ще проучим това възражение в рамките на 15 (петнайсет) дни от подаването му. Освен това имате право да поискате изтриване или актуализиране, отбелязване или блокиране на непълни, неточни, неуместни или остарели данни. Ако смятате, че някаква част от Вашите лични данни, с които разполагаме, е непълна, неточна или остаряла, можете да се свържете с нас и ние ще нанесем необходимите поправки в рамките на 25 (двадесет и пет) дни. Ще бъдат предприети всички практични и основателни действия за осигуряване точността на данните, с които разполагаме. Ще отбележим личните данни, ако оспорвате тяхната точност или актуалност, но това твърдение не може да се потвърди без всякакво съмнение. Можете да поискате да изтрием Вашите лични данни, но е възможно да носим законово задължение да съхраняваме тази информация и да не я изтриваме (или да блокираме или отбелязваме тази информация за известен период от време, като в такъв случай ще се съобразим с искането за изтриване едва след като сме изпълнили тези изисквания). Допълнително, имате право да право да поискате данните, които съхраняваме за Вас, в общоизползван формат, подходящ за четене от машина (напр. компютър) и/или да бъдат предадени на друга организация, когато обработваме данните Ви въз основа на договор и Вашето съгласие и обработването се извършва автоматично, както и право на възражение например срещу изцяло автоматизирана обработка на личните данни, включително профилиране. Когато обработваме Ваши лични данни въз основа на Вашето съгласие, Вие имате право по всяко време да оттеглите това съгласие. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършено преди да го оттеглите. Ако смятате, че Вашите права на неприкосновеност и защита на личните данни са нарушени, можете да се обърнете към българската Комисия за защита на личните данни ( София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2; телефон: +359 2 91 53 518; факс: +359 2 91 53 525; адрес на електронна поща: kzld@cpdp.bg) или да заведете съдебно дело срещу Дружеството (или друг администратор на данни, в което можете също така да поискате обезщетение за вреди, понесени вследствие на незаконосъобразно обработване на лични данни или вследствие на нарушение на изискванията за сигурност във връзка със защитата на данните. С настоящото Ви уведомяваме, че съдебен процес може да бъде повдигнат пред районния съд в юрисдикцията на Вашето постоянно или временно местожителство в България. Настоящият Уебсайт може да съдържа връзки към външни сайтове. Тези сайтове са извън нашия контрол и ние не носим отговорност за действията относно защитата на личните данни от страна на тези външни сайтове.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ?

За информация относно подадени от Субекти на данни запитвания и заявки се свържете с агенцията администратор на данните (телефон: +359 894 52 52 63; адрес на електронна поща: agency@pixels.bg).